สุดคุ้ม…โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
เพราะโรงพยาบาลเข้าใจดีถึงภาระค่าใช้จ่ายอีกมากมายที่คุณพ่อ คุณแม่ ต้องใช้ยามมีบุตร ดังนั้นควรเริ่มต้นด้วยการประหยัด คลอดเหมาจ่าย นี้ จึงช่วยแบ่งเบาภาระ สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างสบายใจด้วย Package การคลอดแบบเหมาจ่าย ราคาประหยัด

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
คลอดปกติ  (  3 วัน  2  คืน  )
19,900  บาท   ห้องเดี่ยว
ผ่าตัดคลอดบุตร   (  4 วัน  3  คืน  )
34,900  บาท   ห้องเดี๋ยว
หมายเหตุ  :     –  รวมค่าดูแลบุตรแล้ว

สิทธิพิเศษ สำหรับโปรแกรมคลอดปกติ

ผู้มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลปิยะมินทร์ได้รับส่วนลด 10 % เมื่อซื้อแพคเกจคลอด
ค่าห้องพักเดี่ยว (พร้อมอาหารสำหรับมารดาหลังคลอดโดยเฉพาะและค่าบริการพยาบาล 2 คืน 3 วัน)
ค่าห้องสำหรับทารกแรกเกิด 2 คืน 3 วัน
ค่าสูติ – นรีแพทย์ และ ค่า กุมารแพทย์
ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องคลอด อุปกรณ์ และยาระงับปวดในการคลอด
ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดา และ ทารก
ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
ค่าเวชภัณฑ์และค่ายาฟื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและสำหรับกลับบ้าน
สิทธิพิเศษ สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด

ค่าห้องพักเดี่ยว (พร้อมอาหารสำหรับมารดาหลังคลอดโดยเฉพาะและค่าบริการพยาบาล 3 คืน 4 วัน)
ค่าห้องสำหรับทารกแรกเกิด 3 คืน 4 วัน
ค่าสูติ – นรีแพทย์ , ค่ากุมารแพทย์ และ ค่าวิสัญญีแพทย์ในกรณีผ่าตัดคลอด
ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องคลอด อุปกรณ์ และยาระงับปวดในกรณีผ่าตัดคลอด
ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดา และ ทารก
ค่าเวชภัณฑ์และค่ายาฟื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและสำหรับกลับบ้าน
สิทธิพิเศษ สำหรับทารก

วัคซีนป้องกันโรควัณโรค , ไวรัสตับอักเสบบี ,วิตามิน เค ฟรีสำหรับทารก (เข็มแรก)
บริการตรวจเช็คกรุ๊ปเลือดทารก และบริการเจาะตรวจโรคเอ๋อ (ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ)
ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย
บัตรสมาชิกโรงพยาบาลปิยะมินทร์ Piyamin Card Card (PCC) อายุบัตรใช้งาน 2 ปี
รับส่วนลด OPD ค่ายา 10 % IPD ค่าห้อง 20 % ค่ายา 10%
รถพยาบาลฉุกเฉิน (กรุงเทพและปริมณฑล ) ลด 10%
สิทธิพิเศษ สำหรับคุณแม่

ตรวจหลังคลอดสำหรับคุณแม่ ฟรี (มีคูปองให้คนไข้)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear ) ฟรี หรือตรวจ THIN PREP ลด 30%
เงื่อนไขบริการคลอดแบบเหมาจ่ายจะครอบคลุมเฉพาะ

การคลอดของมารดาที่มีอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า 30 สัปดาห์
มารดาต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ดังต่อไปนี้
ครรภ์แฝด (Twins)
ครรภ์เป็นพิษ (Severe Pre – eclampsia Eclampsia )
ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ( Abruptio Placenta) ที่ปรากฎอาการรุนแรงก่อนวันที่จะคลอด
รกเกาะต่ำ (Placenta Previa) ที่ปรากฎอาการรุนแรงก่อนวันที่คลอด
ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมต่างๆ เช่น โรคไส้ติ่งอักเสบ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ( ไม่รวมอยู่ในบริการคลอดแบบเหมาจ่าย ) เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารพิเศษ ตามสั่ง ค่าโทรศัพท์
ค่าหัตถการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด
ทางเลือดเพิ่มเติมสำหรับคุณแม่ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโปรแกรมเหมาจ่าย
Source / รายละเอียดและราคา http://www.piyamin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=158:2010-09-24-06-25-21&catid=40:packages-and-promotion-&Itemid=146