โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
Silver
คลอดปกติ 3 วัน 2 คืน ราคา 32,900 บาท
ผ่าคลอด 4 วัน 3 คืน ราคา 45,900 บาท
Gold
คลอดปกติ 3 วัน 2 คืน ราคา 35,900 บาท
ผ่าคลอด 4 วัน 3 คืน ราคา 48,900 บาท

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลเปาโล

โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้

ในกรณีที่จองแพคเกจคลอดเหมาจ่ายเป็นวิธีการคลอดปกติ หากในวันคลอดจริงไม่สามารถคลอดได้และเปลี่ยนเป็นวิธีการคลอดโดยผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลคิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
ในกรณีคลอดปกติที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยคลอด เช่น คีม (Forcep) หรือเครื่องดูดสูญญากาศ (Vacuum) โรงพยาบาลคิดค่าบริการเพิ่มเติมรายการละ 500 บาท
ยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากปกติหรือไม่เกี่ยวข้องกับการคลอดและ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าผ้ารัดท้อง เป็นต้น โรงพยาบาลคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายจริง
กรณีที่มีการผ่าตัดอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด อาทิ การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและหรือรังไข่ หรือนอนพักเกินจำนวนวันที่กำหนดในการคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลคิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
ในกรณีทารกจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลเกินจำนวนวันที่กำหนดจากโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย เช่น ตัวเหลือง หอบ ไข้ ทางโรงพยาบาลคิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
การคลอดทารกแฝดที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายในการคลอดและการบริหารดูแลทารกแฝดเพิ่มเตมตามค่าใช้จ่ายจริง
มารดาที่มีประวัติ HIV Positive Herpies Simplex จะมีค่าใช้จ่ายของเด็กในการแยกห้องเด็กและเบิกของใช้ต่างหาก โรงพยาบาลคิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากโปรแกรมเหมาจ่าย โรงพยาบาลมอบส่วนลดตามบัตร Paolo Member Card
หมายเหตุ :

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนคลอด มีดังนี้ CBC, VDRL, Anti Hiv, X-match
มารดาต้องไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน หัวใจ ปอด หรือโรคใด ๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับบริการแบบปกติ ไม่มใช่แบบเหมาจ่าย ทั้งนี้แพทย์จะแจ้งให้มารดาหรือญาติทราบล่วงหน้า และโรงพยาบาลจะคิดค่ารักษาพยาบาลและค่าทำคลอดตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
ในกรณีที่จองโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าจองโปรแกรม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่จองโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายแล้วเกิดการแท้งบุตร จะพิจารณามอบสิทธิประโยชน์ชดเชยตามความเหมาะสม
ทั้งนี้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมระหว่างตั้งครรภ์สำหรับมารดาจะมอบให้เฉพาะผู้ที่จองโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายล่วงหน้าเพื่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ครบถ้วน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
โทร.0-2279-7000 ต่อ 1498 – 9

ที่มา http://www.paolohealthcare.com/new_paolo/Pro2_5.html