asd asd
Home » สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง You are browsing entries filed in “สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง”

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์

สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่

สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนครศรีธรรมราช

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนครศรีธรรมราช

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

ประเภทของผู้รับบริการ

1. คนไร้ที่พึ่งเร่ร่อน ขอทาน (อายุระหว่าง 18-60 ปี)

2. คนไข้โรคจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาและวินิจฉัยจากแพทย์ว่าทุเลาแล้ว ไม่สามารถอยู่กับครอบครัว หรือสังคม ได้

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง สระบุรี

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง สระบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การอุปการะบุคคลไร้ญาติขาดที่พึ่งและผู้ประสบเคราะห์กรรม ประสบปัญหาความเดือดร้อน
2. ให้สวัสดิการที่จำเป็นแก่การดำรงชีพและให้การสงเคราะห์ในด้านปัจจัย 4
3. อบรมความประพฤติและอบรมจิตใจให้เป็นพลเมืองดี
4. จัดฝึกอาชีพและจัดงานให้ทำเพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาบุคคลขอทานซึ่งเป็นหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานฯ บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง และผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู และสมัครใจขอเข้ารับการสงเคราะห์

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรับสภาพทางจิตใจ เตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี มีวัตถุประสงค์ในการให้การสงเคราะห์ และพัฒนาคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข

มีนาคม 29th, 2011 | Posted in สถานสงเคราะห์,สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง | Read More »

-->

Recently Commented

  • ao: ok
  • ao: good
  • pregnancy mom: ขอบคุณค่า
  • เอ๋: อยากทราบว่าฝากท้องครั้งแรกจะเส ียเท่าไร ถ้าเลือกคลอดแบบแพ็กเก็ท หรือต้องจ่ายหมดแต่ทีแรกเลย
  • ข้าวตู: ชอบกินหอยเชลล์มากคะ เห็นว่าที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ มีเมนูเด็ด เกี่ยวกับหอยเชลล์ ว่าจะกินซะหน่อย